Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

O nás

Obchodná spoločnosť STU Scientific, s. r. o., vznikla 1. marca 2008 ako špecializované  pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Založená bola podľa Obchodného zákonníka v platnom znení ako jedinečné pracovisko verejnej vysokej školy slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe podľa § 39a ods. 1. písm. b) platného zákona o vysokých školách. Právnemu aktu predchádzali súhlasné vyjadrenia Akademického senátu STU a Správnej rady STU v novembri a decembri 2007, v zmysle požiadaviek príslušných zákonných ustanovení.


Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného vlastníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), členov jej akademickej obce a jej ďalších partnerov v podnikateľskom prostredí. Myslí sa tým najmä zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti, jedným z najnovších spôsobov osvedčených vo svete.

Vo svojej podstate napomáha v kľúčovej oblasti pre poznatkovú ekonomiku a spoločnosť - transferu nových poznatkov do praxe.


Zámerom je nastaviť vzájomne vyvážené podiely na aktivitách a vlastníctve všetkých zúčastnených partnerov tak, aby zabezpečovali dlhodobý a vzájomne výhodný rast pre všetkých partnerov, najmä osobnú zainteresovanosť a motiváciu jednotlivcov, dostatočnú reprodukciu výskumných a vzdelávacích kapacít univerzity a zaujímavú návratnosť pri primeranom riziku pre finančných investorov či záujmy ďalších partnerov.

 

O zakladateľovi

Slovenská technická univerzita v Bratislave je jediným vlastníkom, spoločníkom a zakladateľom STU Scientific, s.r.o.


STU je lídrom na slovenskom trhu univerzitného vzdelávania a výskumu. Je najväčšou slovenskou univerzitou technického zamerania a s počtom 19.000 študentov celkovo druhá najväčšia univerzita na Slovensku. Výrazne výskumne orientovaná vysoká škola s najvyššou úspešnosťou v získavaní grantov, vysokým počtom aj objemom kontraktov s praxou ako aj projektov medzinárodnej spolupráce vo vede a technike.


Od roku 2003 pôsobí aj v oblasti podpory vznikajúcich firiem "start-up" a od roku 2005 prevádzkuje Univerzitný technologický inkubátor.


Brožúrka o STU Scientific, s.r.o. na stiahnutie: viac