Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Poradenské služby

Služby poskytované od začiatku činnosti STU Scientific, s.r.o. sú kľúčovou oblasťou pre klientov a zároveň jedinečnou príležitosťou ako komplexne zastrešiť všetky vzniknuté situácie v spoločnosti či organizácii.

 

Využitie európskych finančných fondov – zmapované riešenia a počiatočné analýzy k možnostiam financovania rozvojových zámerov firiem. Poradenstvom a odbornou asistenciou si zabezpečíte plynulý chod čerpania fondov.

 

Podnikové poradenstvo – podnikateľské plány, firemná stratégia, výročné správy, odborné analýzy a mnoho iného pri klasickom chode spoločnosti sú často dilemou nejedného manažéra. Zabezpečíme vypracovanie vyššie uvedených podkladov a ich bezproblémové uvedenie do praxe.

 

Finančné poradenstvo – potrebné návrhy na prefinancovanie projektu, či vypracovanie žiadosti o poskytnutie bankového úveru nebude viac zaťažovať zamestnancov na finančnom oddelení vašej spoločnosti.

 

Informačno – komunikačné technológie – správne tlmočenie činností, vývoja a napredovania spoločnosti je podmienené internetom a inými technológiami. Poradenstvo v tejto oblasti je dôležité pre podporu obchodu a prezentácie každej spoločnosti.

 

Oblasť verejného obstarávania a obchodnej verejnej súťaže - STU Scientific, s.r.o. ponúka aj kvalifikované  poradenstvo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v oblasti verejného obstarávania a obchodnej verejnej súťaže. Klientom sa ponúkajú viacročné skúsenosti s postupmi obstarávania tovarov a služieb nielen v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka, ale aj s postupmi v rámci projektov podporených zo štrukturálnych fondov. Dokumentácia z verejného obstarávania je predmetom viacnásobných overovaní, kontrol a auditov pred, počas a aj po ukončení realizácie projektu. Správne zvolené postupy eliminujú riziko vrátenia finančných prostriedkov poskytnutých Európskou úniou. Práve pre tieto skutočnosti a na podnet klientov sa doterajšia ponuka služieb rozšírila o poradenstvo v uvedenej oblasti.