Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

STUVITAL, s.r.o.

O spoločnosti

Spoločenskou zmluvou dňa 5.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení zákona bola založená spoločnosť STUVITAL s.r.o. ako prvá na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Spoluúčasť vo firme vo výške 25 % tvorí STU Scientific, s. r. o., ktorá reprezentuje komplexný podporný potenciál STU. Uvedená spoločnosť vznikla odčlenením časti kolektívu pracovníkov Oddelenia výživy a hodnotenia potravín Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT. Jej členmi sú pedagogickí, výskumní pracovníci ako aj mladí doktorandi. Jej ústredným cieľom je komerčné zužitkovanie akademického potenciálu v oblasti výživy a ochrany zdravia nielen v rámci fakulty, ale aj v spolupráci s inými vedeckými inštitúciami (SAV, VÚP, Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch a iné) ako aj podnikovou sférou, hlavne s firmou ADIVIT, s.r.o. z Nitry. Medzi pracovníkmi vyššie uvedených organizácií existuje už dlhodobá a osvedčená spolupráca. Nedávne založenie spoločnosti typu "spin–off " má za cieľ zlepšiť ich prepojenosť a koordináciu činnosti, synergizovať výsledné efekty aktivít jednotlivých subjektov a zvýšiť razanciu ich výkonov.

 

Charakteristika

STUVITAL, s. r. o. má ako všeobecnú náplň svojej činnosti všestranne prispievať ku zlepšeniu situácie v oblasti výživy, zdravia a tým i kvality života obyvateľstva SR a to vedecko–výskumnými, vývojovými, realizačnými i výchovne–vzdelávacími aktivitami. Doplnkové, ale nie zanedbateľné funkcie spoločnosti sú osvetové, propagačné a koordinačné pôsobenia v danej oblasti.

Prvoradý zámer činnosti spoločnosti na najbližšie obdobie je výskum a príprava fortifikovaných, predovšetkým cereálnych výrobkov zameraných na prevenciu obezity, kardiovaskulárnych, nádorových a iných voľnoradikálových i imunodeficientnych ochorení. Nová generácia funkčných potravín bude tiež zameraná na imunostimulačné a probiotické účinky. Pri výrobe novo navrhnutých cereálnych výrobkov bude uplatnená inovatívna technológia zhodnocovania bočných produktov spracovania obilnín a originálne receptúrne zložky (beta–glukány na cereálnej báze, cereálna vláknina, antioxidanty a prebiotiká).

Ďalším cieľom je predĺženie trvanlivosti niektorých cereálnych výrobkov pri zohľadnení ich potravinovej bezpečnosti. Zámery budú dosiahnuté aplikáciou vhodných štartovacích kultúr a prírodných aditív determinujúcich fyzikálnochemické a biologické zmeny pri zachovaní senzorických parametrov výrobkov. Aplikované fyzikálnochemické, biologické a inžinierske prístupy k riešeniu, modifikácia surovín a medziproduktov ako aj zohľadnenie progresívnych metód balenia umožnia vyvinúť nové druhy funkčných potravín, zlepšujúce zdravie a kvalitu života, zohľadňujúc žiadané úžitkové vlastnosti, bez výraznejšieho ovplyvnenia ceny finálnych výrobkov. Výrobky budú podrobené klinickým skúškam. Vývoj nových funkčných potravín by mal prispieť k eliminácii, či zníženiu uvedených zdravotných rizík a to bez väčších finančných nákladov.

 

Kontaktné údaje:           STUVITAL, s.r.o., Pionierska 15, 831 02  Bratislava

                                    Doc. Ing. Ernest Šturdík, PhD., Doc. Ing. Ladislav Dodok, PhD.

                                    tel.:+421 2 59325524, e-mail: stuvital (at) gmail.com