Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava právnych vzťahov medzi vydavateľom...

.... viac informácií.

Postup pri objednávaní inzercie
Vydavateľ uverejní inzerciu výhradne na základe písomnej objednávky, ktorú doručí zadávateľ vydavateľovi...

.... viac informácií.

Zadanie inzercie
Zadávateľ je povinný dodať podklady pre inzerciu v súlade s technickými podmienkami...

.... viac informácií.

Uverejnenie inzercie
Vydavateľ sa zaväzuje uverejniť inzerát podľa objednávky zadávateľa inzercie v bežnej kvalite...

.... viac informácií.

Chybná realizácia objednávok, reklamácie

Zadávateľ má v prípade úplne alebo čiastočne nečitateľného, nesprávneho, či nekompletného zobrazenia inzercie nárok...

.... viac informácií.

Platobné podmienky
Ceny inzercie aj stornopoplatkov (uvedené v platnom cenníku) sú splatné na základe faktúry vydavateľa...  

.... viac informácií.

Ochrana údajov

Informácie, ktoré poskytne zadávateľ vydavateľovi v súvislosti s objednávkou inzercie, používa vydavateľ len na zmluvné účely...

.... viac informácií.

Spoločné a záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky zmluvy o inzercii uzavreté v dobe od 1. júla 2010...

.... viac informácií.